Regulamin aplikacji

Wstęp

Aplikacja znajdująca się na stronie www.wolontariat.bankizywnosci.pl została zaprojektowana w celach niekomercyjnych, by ułatwić wolontariuszom dostęp do Ofert nieodpłatnych świadczeń w Bankach Żywności zlokalizowanych na terenie całej Polski oraz w Federacji Polskich Banków Żywności w Warszawie.

Korzystanie z Aplikacji dozwolone jest w zakresie objętym niniejszym Regulaminem. Wszystkie osoby korzystające z Aplikacji zobowiązane są przestrzegać postanowień Regulaminu.

Regulamin oraz Polityka Prywatności zamieszczone na stronie: http://www.bankizywnosci.pl/35/wolontariat.html są prawnie wiążącymi dokumentami określającymi warunki korzystania z Aplikacji.

Prosimy o zapoznanie się z  RegulaminemPolityką Prywatności, gdyż korzystanie z Aplikacji oznacza ich akceptację.

I Definicje

W Regulaminie używane są następujące pojęcia i definicje:

 1. Aplikacja – serwis internetowy dostępny pod adresem: http://www.bankizywnosci.pl/35/wolontariat.html,
 2. Moduł e-learningu – funkcjonalność Aplikacji skierowana do Użytkowników, przeznaczona do celów szkoleniowych z zakresu wolontariatu i działalności Federacji,
 3. Administrator – podmiot zarządzający Aplikacją, czyli Federacja Polskich Banków Żywności,
 4. Federacja – Federacja Polskich Banków Żywności,
 5. Bank – jeden spośród działających w Polsce Banków Żywności,
 6. Banki – wszystkie działające w Polsce Banki Żywności, które zamieszczają oferty w Aplikacji
 7. Banki Żywności, Federacja – organizacje pozarządowe uprawnione do zamieszczania ofert w aplikacji,
 8. Oferta – ogłoszenie o możliwości angażowania się w działania konkretnego Banku Żywności,
 9. Partner – organizacja/osoba prawna rejestrująca się w Aplikacji w celu nawiązania współpracy z Bankiem Żywności, w szczególności organizowania zbiórek żywności,
 10. Wolontariusz – osoba fizyczna, która w swoim imieniu aplikuje na konkretną ofertę zamieszczoną w Aplikacji,
 11. Użytkownik – osoba fizyczna lub przedstawiciel organizacji/osoby prawnej korzystający z Aplikacji w celu zapoznania się z ofertami świadczeń woluntarystycznych.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji znajdującej się pod adresem www.wolontariat.bankizywnosci.pl, zawierającego oferty dla wolontariuszy zamieszczone przez Banki oraz Federację oraz Moduł e-learningu.
 2. Aplikacja jest administrowana przez Federację Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 30 (kod pocztowy 00-024), KRS 0000063599, NIP: 524-21-02-362, REGON 012813018 zwaną dalej Administratorem bądź Federacją.
 3. Aplikacja powstała, by ułatwić osobom fizycznym i osobom prawnym angażowanie się w działania ograniczające niedożywienie i propagujące niemarnowanie żywności.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne.
 5. Korzystanie z serwisu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

III Konto Partnera

 1. Aplikacja daje możliwość organizacjom zgłoszenia się do współpracy z Bankiem Żywności poprzez przeprowadzenie zbiórki w danym sklepie. Zgłoszenie się wymaga rejestracji w Aplikacji poprzez założenie „Konta Partnera”. Konto staje się aktywne po jego akceptacji przez Bank.
 2. Na aktywowanie konta Bank ma 7 dni.
 3. Aktywowanie konta jest równoznaczne z nadaniem organizacji statusu „Partnera”.
 4. Przy rejestracji wymagane jest podanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych do organizacji. Dane te są zbierane i administrowane przez Federację wyłącznie w celu nawiązania i podtrzymania kontaktu z Partnerem.
 5. Posiadanie aktywnego Konta Partnera zobowiązuje organizację do raportowania o wynikach zbiórki poprzez funkcjonalności udostępnione przez Administratora.
 6. Rejestrując się w serwisie Partner oświadcza, że:
  1. jego dane są zgodne z obecnym stanem faktycznym,
  2. zaktualizuje informacje o sobie jeśli jego dane, np. numer telefonu lub adres siedziby, ulegną zmianie.
 7. Utworzenie Konta możliwe jest przez podanie nazwy Użytkownika i hasła, niezbędnych do zalogowania w Aplikacji i korzystania z jej funkcjonalności.
 8. Zarejestrowani Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni za zachowanie swojego hasła w tajemnicy, a także za korzystanie z Aplikacji w celach określonych przez niniejszy Regulamin.
 9. Funkcjonalności Aplikacji dają Partnerom możliwość wprowadzenia do systemu własnych sklepów, w których przeprowadzą zbiórkę oraz raportowania o ilości zebranej żywności.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Partnera jeśli złamał on postanowienia Regulaminu.

IV Wolontariusze

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest bez konieczności posiadania konta i logowania się w serwisie, przy czym niektóre funkcjonalności serwisu wymagają uprzedniej rejestracji i logowania w serwisie.
 2. Rejestracja konta Użytkownika wymaga podania imienia i nazwiska Użytkownika oraz adresu poczty e-mail, a także wskazania przez Użytkownika loginu i  hasła logowania. Rejestracja wymaga również potwierdzenia przez rejestrującego się Użytkownika kliknięcia w przesłany w treści wiadomości e-mail link aktywujący konto.
 3. Wolontariusze mogą aplikować na poszczególne stanowiska bez konieczności posiadania konta i logowania się w serwisie.
 4. Wolontariusze aplikują na konkretne stanowisko lub do konkretnego działania podając w formularzu imię, nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu email.
 5. Aplikacja na poszczególne stanowiska możliwa jest również po zalogowania na konto Użytkownika poprzez wybranie odpowiedniej Oferty.
 6. Podanie danych kontaktowych i akceptacja Regulaminu są konieczne do aplikowania na konkretne stanowisko.
 7. Wysłanie aplikacji wraz z podaniem swoich danych osobowych i kontaktowych, a w przypadku zalogowanych Użytkowników – wybór Oferty, jest równoznaczne z wyrażeniem chęci podjęcia nieodpłatnych świadczeń na rzecz Banku lub Federacji.
 8. Bank lub Federacja mają 7 dni na skontaktowanie się z Wolontariuszami, którzy aplikowali na dane stanowisko lub do konkretnego działania.
 9. Kontakt ten nie jest równoznaczny z przydzieleniem Wolontariuszowi konkretnego stanowiska.
 10. Osoba aplikująca na konkretne stanowisko lub do konkretnego działania może działać w imieniu osoby trzeciej wyłącznie w oparciu o jej pisemne upoważnienie.
 11. Zarejestrowani Wolontariusze są w pełni odpowiedzialni za zachowanie swojego hasła w tajemnicy, a także za korzystanie z Aplikacji w celach określonych przez niniejszy Regulamin.
 12. Osoba aplikująca (posiadająca status zarówno zarejestrowanego jak i niezarejestrowanego Użytkownika Aplikacji) zobowiązana jest we współpracy z Federacją i Bankami przestrzegać celów statutowych Federacji i Banków.

V Moduł e-learningu

 1. Użytkownicy posiadający konto w serwisie, po uprzednim zalogowaniu, uprawnieni są do korzystania z Modułu e-learningu.
 2. Materiały zamieszczane w Module e-learningu są własnością Federacji, przeznaczone do bezpłatnych szkoleń Użytkowników online z zakresu wiedzy o wolontariacie i działalności Federacji.

VI Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest korzystanie z Aplikacji, w tym Modułu e-learningu, w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. „spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich).
 2. Zakazane jest wprowadzanie do Aplikacji danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych) lub działanie w imieniu osoby trzeciej, która nie wyraziła na to pisemnej zgody.
 3. Przeglądanie Ofert jest anonimowe i nie wymaga rejestracji.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie zostaną upublicznione bez wyraźnego wniosku Użytkownika. Szczegóły ochrony danych osobowych Użytkowników określaPolityka Prywatności.
 5. Konto Użytkownika może zostać dezaktywowane na wniosek Użytkownika.
 6. Administrator Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z prawem działania Użytkowników i w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do naruszenia prawa, będzie kierował tego rodzaju sprawy do odpowiednich organów publicznych.Regulamin przygotowany przy wsparciu
Furtek Kosma Aleksandrowicz