Polityka prywatności aplikacji do rekrutowania wolontariuszy

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o rodzaju gromadzonych danych osób korzystających z serwisu internetowego („Użytkownicy”), znajdującego się na stronie www.wolontariat.bankizywnosci.pl ("Serwis"), przeznaczeniu danych, sposobach ich wykorzystania oraz sposobach ich ochrony.
Dodatkowo, w kwestiach związanych z danymi osobowymi, pytania można zadawać wysyłając email na adres: politykaprywatnosci@bankizywnosci.pl.
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z aplikacji do rekrutowania wolontariuszy zamieszczonej w Serwisie ("Aplikacja").

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie, przy Al. Solidarności 101, wpisaną do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000063599 ("Administrator").
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Aplikacja

Z Aplikacji zamieszczonej pod adresem www.wolontariat.bankizywnosci.pl mogą korzystać osoby fizyczne oraz organizacje poszukujące możliwości zaangażowania się w statutowe działania Banków Żywności. Aplikacja umożliwia przegląd ofert stałej współpracy oraz współpracy czasowej podczas konkretnych wydarzeń organizowanych przez Federację Polskich Banków Żywności lub wybrany Bank Żywności. Aplikacja zainteresowanym użytkownikom systemu daje możliwość wzięcia udziału w lekcjach e-learningowych.

Rodzaje gromadzonych danych i ich przeznaczenie

Administrator gromadzi i przechowuje wszystkie dane, które zostały wprowadzone przez Użytkowników Aplikacji. W przypadku zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, w tym osób aplikujących na stanowiska wolontariackie oraz do pomocy przy działaniach akcyjnych, są to: imię i nazwisko, adres email lub numer telefonu.
W przypadku organizacji chętnej do zostania Partnerem Banku i rejestrującej się poprzez Konto Partnera, wymaganymi danymi są nazwa organizacji, adres siedziby oraz dane kontaktowe. Wszystkie te informacje pozostają na serwerze Administratora i są udostępniane wyłącznie Bankowi Żywności, na którego ofertę wolontariusz aplikował.

Sposoby wykorzystywania informacji

Administrator Aplikacji udostępnia dane wolontariuszy wyłącznie Bankowi Żywności i Partnerowi, z którym wolontariusz chce nawiązać współpracę. Administrator Aplikacji udostępnia również dane Partnera wyłącznie Bankowi Żywności, z którym dany podmiot chce podjąć współpracę. Bank oraz Partner wykorzystują dane wyłącznie w celu nawiązania i podtrzymania kontaktu.
Użytkownicy (w tym wolontariusze Banków Żywności i podmiotów posiadających status Partnera) mają prawo do wglądu i edycji swoich danych, a w przypadku Banków Żywności i podmiotów posiadających status Partnera – danych swoich wolontariuszy, logując się do swojego konta.
W przypadku niezarejestrowanych w Serwisie Użytkowników aplikujących na stanowiska wolontariackie oraz do pomocy przy działaniach akcyjnych, Użytkownicy korzystają z prawa do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych poprzez skierowanie do Administratora stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej lub elektronicznej.
Dane gromadzone w Aplikacji mogą być udostępniane odpowiednim instytucjom publicznym, w przypadkach określonych przez prawo.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  3. pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza wersja Polityki Prywatności jest ostatnią wersją z dnia 1 września 2013 roku.Polityka prywatności powstała przy wsparciu
Furtek Kosma Aleksandrowicz